Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Chính quyền địa phương
 • Công chức - Viên chức
 • Công tác Thanh niên
 • Lĩnh vực tổ chức biên chế (Đơn vị sự nghiệp công lập; Đơn vị sự nghiệp hành chính)
 • Thi đua khen thưởng
 • Tôn Giáo
 • Tổ chức Phi chính phủ (Hội - Qũy)
 • Văn thư - Lưu trữ
 • TÌM THẤY 65 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  15
  Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  16
  17
  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  Thủ tục đổi tên hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  28
  Thủ tục đổi tên quỹ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  29
  Thủ tục giải thể tổ chức hành chính
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  30
  31
  Thủ tục hội tự giải thể
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  32
  Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  33
  Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  34
  35
  Thủ tục quỹ tự giải thể
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  36
  37
  38
  Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  Thủ tục thành lập hội
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  46
  Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  47
  Thủ tục thành lập tổ chức hành chính
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  48
  49
  50
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017