Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Chính quyền địa phương
 • Công chức - Viên chức
 • Công tác Thanh niên
 • Lĩnh vực tổ chức biên chế (Đơn vị sự nghiệp công lập; Đơn vị sự nghiệp hành chính)
 • Thi đua khen thưởng
 • Tôn Giáo
 • Tổ chức Phi chính phủ (Hội - Qũy)
 • Văn thư - Lưu trữ
 • TÌM THẤY 65 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018